CÔNG TY TNHH Tổ Hợp TM&DV Tín Nghĩa SJC

 

 

Số: 16 - QĐ/ĐXXV2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

 

Hà Nội , ngày 06 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Trưởng Ban điều hành khu vực Huế

Đạp xe xuyên Việt – Hành trình kết nối yêu thương

__________________

 

 

 

- Căn cứ nội dung chương trình Đạp xe xuyên Việt 2016

- Căn cứ sự đề bạt giới thiệu của Ban tổ chức chương trình

- Xét trình độ khả năng trách nhiệm của Ông/Bà.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Bổ nhiệm hai đồng chí có tên dưới đây làm phó ban điều hành khu vực Hà Nội

- Ông Trần Văn Phong       Ngày sinh 14/08/1996 Số CMT: 152090264

-  Lê Đình Tuấn                   Ngày Sinh: 02/10/1996 Số CMT: 174709516

Điều 2: Ông Phong và Ông Tuấn  có trách nhiệm thực hiện vai trò quản lý và điều hành thành viên tại Hà

Nội  dưới hỗ trợ Trưởng ban điều hành Hà Nội dưới sự chỉ đạo của Ban tổ chức cho đến hết chương

trình xuyên Việt 2016.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                 

                                                                            TRƯỞNG BTC

                                                                         TRỊNH NGUYÊN TUẤN ANH

                                                                        ( Đã ký )