I. PHẦN THI THỂ LỰC

- Chống đẩy ( Nam/nữ ): 50/35 cái

- Đứng lên ngồi xuống ( Nam/nữ ): 80/60 cái

- Chạy bền ( Nam/nữ ): 4km/3km trong thời gian 20 - 25 phút

Những nội dung khác tùy theo khu vực

II. NỘI DUNG THI VIẾT

- Các nội dung liên quan đến hiểu biết về chương trình

- Các câu hỏi liên quan đến kĩ năng xuyên Việt

- Các câu hỏi liên quan đến nhân thức của thành viên

( Chi tiết câu hỏi BTC sẽ gửi cho từng Trưởng Ban Điều Hành)

Lưu ý: Những bạn nào trong khoảng thời gian đó vì điều kiện đặc biệt không tham gia được thì viết đơn

xin Trưởng Ban Điều Hành để được kiểm tra sau.