Ban điều hành:
1. Trưởng ban: Bùi Quỳnh Như : 01223 909 579.
2. Phó ban: Nguyễn Minh Đức : 0983 242 303.

Ban truyền thông: 
1.Lương Thị Thùy Trang: 0908 010 496.
2. Hoàng Văn Thái: 0973 651 756.

Ban văn hóa:
1.Lê Vạn Hiền: 01693 806 739