CÔNG TY TNHH Tổ Hợp TM&DV Tín Nghĩa SJC

 

 

Số: 01 - QĐ/ĐXXV2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

 

Hà Nội , ngày 20 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Trưởng Ban điều hành khu vực TP.HCM

Đạp xe xuyên Việt – Hành trình kết nối yêu thương 2017

__________________

 

 

 

- Căn cứ nội dung chương trình Đạp xe xuyên Việt 2017

- Căn cứ sự đề bạt giới thiệu của Ban tổ chức chương trình

- Căn cứ cuộc họp nội bộ của Ban tổ chức chương trình

- Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Bổ nhiệm Bà NGUYỄN NGỌC ANH TÚ

Ngày sinh: 16/08/1995

CMND số: 025342694                  Ngày cấp : 18/12/2010

Nơi cấp: TP.HCM

Giữ chức vụ Trưởng Ban điều hành khu vực TP.HCM từ 20/01/2017 - 31/12/2017

Điều 2: Bà Nguyễn Ngọc Anh Tú có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm  trước Ban tổ chức chương trình “ Đạp xe xuyên Việt – Hành trình kết nối yêu thương 2017 “ về các hoạt động của mình theo chủ trương chung của Ban tổ chức.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                 

                                  

                                 TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

                              ( Đã ký )

                                 TRỊNH NGUYÊN TUẤN ANH