DANH SÁCH CÁN BỘ TẠI HUẾ

BAN ĐIỀU HÀNH

1)      Trưởng ban :  TRIỆU THỊ THẢO: 01643696922 

2)      Phó ban : NGUYỄN BÁ TÙNG  : 0978810987 

BAN TRUYỀN THÔNG

1)      Trưởng ban : HỒ THỊ QUÝ 09765236562

2)      Phó ban : NGUYỄN THỊ QUỲNH  PHƯƠNG 01659176595

BAN VĂN HÓA

1)      Trưởng ban : VÕ NGỌC TRÂM 01666477972

BAN HẬU CẦN

1)      Trưởng ban : DƯƠNG THỊ TUẤT 01673755087