CÔNG TY TNHH Tổ Hợp TM&DV Tín Nghĩa SJC

 

 

Số: 01 - QĐ/ĐXXV2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

 

Hà Nội , ngày 29 tháng 2 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Trưởng Ban Liên Lạc

Đạp xe xuyên Việt – Hành trình kết nối yêu thương

__________________

 

 

 

- Căn cứ nội dung chương trình Đạp xe xuyên Việt 2016

- Căn cứ sự đề bạt giới thiệu của Ban tổ chức chương trình

- Xét trình độ khả năng trách nhiệm của Ông/Bà.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Việt

Ngày sinh: 01/06/1989 Số CMND: 112267570

Giữ chức vụ Trưởng Ban Liên Lạc của chương trình phạm vi trên Toàn Quốc. 

Điều 2: Ông Việt có trách nhiệm thành lập và điều hành Ban liên lạc thời gian từ 29/02/2016 - 31/12/2016

Điều 3: Tất cả các cán bộ của Chương trình Đạp xe xuyên Việt – Hành trình kết nối yêu thương có trách

nhiệm hỗ trợ Ông Việt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Ban tổ chức giao phó.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                 

                                                                            TRƯỞNG BTC

                                                                         TRỊNH NGUYÊN TUẤN ANH

                                                                        ( Đã ký )

Tiểu sử về đồng chí Nguyễn Anh Việt ( Việt Virus )

- Năm 2013 là Đội trưởng 

- Năm 2014 là Trưởng Đoàn

- Năm 2015 là cựu thành viên có nhiều đóng góp cho BTC