CÔNG TY TNHH Tổ Hợp TM&DV Tín Nghĩa SJC

 

 

Số: 05 - QĐ/ĐXXV2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

 

Hà Nội , ngày 12 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Trưởng Ban Điều Hành Đà Nẵng

Đạp xe xuyên Việt – Hành trình kết nối yêu thương

__________________

 

 

 

- Căn cứ nội dung chương trình Đạp xe xuyên Việt 2016

- Căn cứ sự đề bạt giới thiệu của Ban tổ chức chương trình

- Xét trình độ khả năng trách nhiệm của Ông/Bà.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Minh Tâm

Ngày sinh: 06/11/1996 Số CMND: 201748689

Giữ chức vụ Trưởng Ban Điều hành khu vực Đà Nẵng

Điều 2: Bà Tâm có trách nhiệm thay mặt BTC điều hành hoạt động của chương trình tại Đà Nẵng trong

thời gian từ nay cho đến khi Xuyên Việt 2016 kết thúc.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                 

                                                                            TRƯỞNG BTC

                                                                         TRỊNH NGUYÊN TUẤN ANH

                                                                        ( Đã ký )

Thông tin Trưởng BĐH Đà Nẵng: Facebook: MINH TÂM NGUYÊN | Phone: 01266571757