CÔNG TY TNHH Tổ Hợp TM&DV Tín Nghĩa SJC

 

 

Số: 08 - QĐ/ĐXXV2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

 

Hà Nội , ngày 30 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Trưởng Ban điều hành Nghệ Tĩnh

Đạp xe xuyên Việt – Hành trình kết nối yêu thương

__________________

 

 

 

- Căn cứ nội dung chương trình Đạp xe xuyên Việt 2016

- Căn cứ sự đề bạt giới thiệu của Ban tổ chức chương trình

- Xét trình độ khả năng trách nhiệm của Ông/Bà.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Lê Xuân Chiến

Ngày sinh: 05/11/1994  Số CMND: 184153190

Giữ chức vụ Trưởng Ban điều hành khu vực: Nghệ An - Hà Tĩnh

Điều 2: Ông Chiến có trách nhiệm thực hiện vai trò đại điện và điều hành chương trình và chấp hành theo sự

chỉ đạo của Ban tổ chức cho đến hết chương trình xuyên Việt 2016.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                 

                                                                            TRƯỞNG BTC

                                                                         TRỊNH NGUYÊN TUẤN ANH

                                                                        ( Đã ký )

Thông tin Trưởng Ban đối ngoại: Facebook: LEE CHIẾN | Phone: 0985.008.348