CÔNG TY TNHH Tổ Hợp TM&DV Tín Nghĩa SJC

 

 

Số: 11 - QĐ/ĐXXV2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

 

Hà Nội , ngày 01 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Trưởng Ban điều hành khu vực Thanh Hóa

Đạp xe xuyên Việt – Hành trình kết nối yêu thương

__________________

 

 

 

- Căn cứ nội dung chương trình Đạp xe xuyên Việt 2016

- Căn cứ sự đề bạt giới thiệu của Ban tổ chức chương trình

- Xét trình độ khả năng trách nhiệm của Ông/Bà.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Xuân Sính

Ngày sinh: 06/02/1995 Số CMND: 174180936

Giữ chức vụ Trưởng Ban điều hành khu vực Thanh Hóa

Điều 2: Ông Hành có trách nhiệm thực hiện vai trò quản lý và điều hành thành viên tại Thanh Hóa dưới

sự chỉ đạo của Ban tổ chức cho đến hết chương trình xuyên Việt 2016.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                 

                                                                            TRƯỞNG BTC

                                                                         TRỊNH NGUYÊN TUẤN ANH

                                                                        ( Đã ký )

Thông tin Trưởng Ban đối ngoại: Facebook: Xuan Sinh Nguyen  | Phone: 01202086230