CÔNG TY TNHH Tổ Hợp TM&DV Tín Nghĩa SJC

 

 

Số: 06 - QĐ/ĐXXV2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

 

Hà Nội , ngày 12 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Trưởng Ban đối ngoại

Đạp xe xuyên Việt – Hành trình kết nối yêu thương

__________________

 

 

 

- Căn cứ nội dung chương trình Đạp xe xuyên Việt 2016

- Căn cứ sự đề bạt giới thiệu của Ban tổ chức chương trình

- Xét trình độ khả năng trách nhiệm của Ông/Bà.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Hà Thị Cẩm Lệ

Ngày sinh: 26/8/1995 Số CMND: 194593135

Giữ chức vụ Trưởng Ban đối ngoại,  phạm vi trên Toàn Quốc.

Điều 2: Bà Cẩm Lệ có trách nhiệm thực hiện vai trò đối ngoại theo sự chỉ đạo của Ban tổ chức thời gian từ nay cho đến khi

Xuyên Việt 2016 kết thúc.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                 

                                                                            TRƯỞNG BTC

                                                                         TRỊNH NGUYÊN TUẤN ANH

                                                                        ( Đã ký )

Thông tin Trưởng Ban đối ngoại: Facebook: HÀ CẨM LỆ | Phone: 01636665965