Thông báo của BTC về việc bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban Liên Lạc cho đồng chí Nguyễn Anh Việt. Chúc đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình

CÔNG TY TNHH Tổ Hợp TM&DV Tín Nghĩa SJC

 

 

Số: 16 - QĐ/ĐXXV2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

 

Hà Nội , ngày 7  tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Trưởng Ban Liên Lạc

Đạp xe xuyên Việt – Hành trình kết nối yêu thương

__________________

 

 

 

- Căn cứ nội dung chương trình Đạp xe xuyên Việt 2017

- Căn cứ sự đề bạt giới thiệu của Ban tổ chức chương trình

- Xét trình độ khả năng trách nhiệm của Ông/Bà.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Việt

Ngày sinh: 01/06/1989 Số CMND: 112267570

Giữ chức vụ Trưởng Ban Liên Lạc của chương trình phạm vi trên Toàn Quốc. 

Điều 2: Ông Việtđiều hành Ban liên lạc thời gian từ 07/06/2017 - 31/12/2017 với các nội dung như sau

  • Liên kết thành viên cựu xuyên Việt tất cả các năm hỗ trợ cho chương trình
  • Chịu trách nhiệm chính biên tập cuốn cẩm nang xuyên Việt

Điều 3: Tất cả các cán bộ của Chương trình Đạp xe xuyên Việt – Hành trình kết nối yêu thương có trách

nhiệm hỗ trợ Ông Việt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Ban tổ chức giao phó.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                 

                                                                            TRƯỞNG BTC

                                                                         TRỊNH NGUYÊN TUẤN ANH

                                                                        ( Đã ký )

Tiểu sử về đồng chí Nguyễn Anh Việt ( Việt Virus )

- Năm 2013 là Đội trưởng 

- Năm 2014 là Trưởng Đoàn

- Năm 2015 là cựu thành viên có nhiều đóng góp cho BTC