THÔNG BÁO CỦA BAN TỔ CHỨC

1. Tất cả TNV đến đều phải mặc áo đồng phục 100%, những ai không mặc đồng phục sẽ không được tham

dự. Ban an ninh lưu ý kiểm tra cẩn thận. Ai chưa có áo mượn áo của Ban tổ chức và trả lại sau buổi lễ

2. Tình nguyện viên chậm nhất 18h30 phải có mặt tại địa điểm tổ chức, vào vị trí và giữ trận tự khi BTC setup sân

khấu tổ chức, hội trường biểu diễn

3. Những người chưa biết địa điểm tổ chức có thể xem hướng dẫn bản đồ sau

4. Các nhân sự chuyên trách đã được phân công nhiệm vụ muộn nhất 17h30 phải có mặt ở địa điểm tổ chức