ĐẠP XE XUYÊN VIỆT 2015

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

V/v: Thông báo lịch công tác tháng 6

Độc lập – tự do – hạnh phúc

Hà Nội ngày 1 tháng 6 năm 2015

 

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRONG THÁNG 6

 

-         Căn cứ tình hình hoạt động thực tế Đạp xe xuyên Việt – Hành trình kết nối yêu thương

-         Căn cứ vào cuộc họp thành viên Ban tổ chức

QUYẾT ĐỊNH: Kế hoạch hoạt động chương trình tháng 6 sẽ thực thi theo kế hoạch bên dưới, yêu cầu tất cả Trưởng ban điều hành các khu vực. các cán bộ chuyên trách phổ biến cho tất cả thành viên thuộc quản lý của mình, thực hiện nghiêm túc và triệt để

 

Nội dung

Ngày triển khai

Ghi chú

Thi đầu ra

Đợt 1: Ngày 10/6

Đợt 2: Ngày 12/6

Chi tiết thông báo trên website dapxexuyenviet.com

Thu kinh phí

Đợt 1: Ngày 12/6

Đợt 2: Ngày 19/6

Chi tiết thông báo trên website dapxexuyenviet.com

Tiếp đón thành viên Toàn Quốc

Đợt 1: Ngày 25/6

Đợt 2: Ngày 27/6

Chi tiết thông báo trên website dapxexuyenviet.com

Khai mạc xuyên Việt

Buổi tối 28/6

Chi tiết thông báo trên website dapxexuyenviet.com

Họp hành chính toàn đoàn

Sáng ngày 29/6

Chi tiết thông báo trên website dapxexuyenviet.com

Lễ xuất quân khởi hành

Sáng ngày 30/6

Chi tiết thông báo trên website dapxexuyenviet.com

 

Nơi nhận:                                                                                                      ĐẠI DIỆN BAN TỔ CHỨC

-         Lưu VT                                                                                                              TRƯỞNG BAN

-         BĐH tất cả khu vực                                                                                     TRỊNH TUẤN  ANH

                                                                                                                                          ( Đã ký )