THÔNG BÁO ĐÓNG KINH PHÍ

- Thời gian: từ 18 - 21/6/2016

- Tại Hà Nội đóng cho Trần Thương: 01639.434.825

- Tại Thanh Hóa đóng cho Sính: 01202086230

- Tại Đà Nẵng đóng cho Minh Tâm: 0126.657.1757

- Tại Huế đóng cho Nam: 01677357724

- Tại Tây Nguyên đóng cho Hành: 0168.623.0884

- Tại TP.HCM đóng cho Ngân: 01626691995

Các khu vực không có ban điều hành liên hệ Trần Thương để hướng dẫn chuyển khoản.