BTC Thông báo mẫu đơn chính thức tham gia đạp xe xuyên Việt - Hành trình kết nối yêu thương 2016

- Link download: ddk.doc , để sàng lọc những thành viên đăng ký ảo, đăng ký online thành công nhưng

không theo dõi chương trình BTC sẽ nhận đơn đăng ký chính thức ( đơn viết tay theo mẫu có sẵn ) để

chốt thành viên tham gia và lưu hồ sơ thành viên.

Hướng dẫn:

- Các bạn download về in ra sau đó diền đầy đủ thông tin có xác nhận của gia đình

- Sau đó nộp cho Trưởng Ban điều hành khu vực nơi mình sinh sống

Chú ý:

Những bạn muốn tham gia chương trình bắt đầu từ ngày 1/4/2016 trở đi vui lòng liên hệ trực tiếp với

Trưởng Ban điều hành khu vực các bạn sinh sống và nộp đơn viết tay theo mẫu trên